Nhãn thời gian hiện tại

Trang này hiển thị thời gian Unix hiện tại

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Những ngày gần đây

Ngày Thời gian Unix
Now1628025588
1 hour ago1628021988
2 hours ago1628018388
3 hours ago1628014788
6 hours ago1628003988
12 hours ago1627982388
1 day ago1627939188
2 days ago1627852788
3 days ago1627766388
1 week ago1627420788
2 weeks ago1626815988
3 weeks ago1626211188
4 weeks ago1625606388
1 month ago1625347188
2 months ago1622755188
3 months ago1620076788
6 months ago1612387188
9 months ago1604438388
1 year ago1596489588
2 years ago1564867188
3 years ago1533331188
5 years ago1470259188
10 years ago1312406388

Những ngày sắp tới

Ngày Thời gian Unix
Now1628025588
In 1 hour1628029188
In 2 hours1628032788
In 3 hours1628036388
In 6 hours1628047188
In 12 hours1628068788
In 1 day1628111988
In 2 days1628198388
In 3 days1628284788
In 1 week1628630388
In 2 weeks1629235188
In 3 weeks1629839988
In 4 weeks1630444788
In 1 month1630703988
In 2 months1633295988
In 3 months1635974388
In 6 months1643923188
In 9 months1651612788
In 1 year1659561588
In 2 years1691097588
In 3 years1722719988
In 5 years1785791988
In 10 years1943558388

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Đầu ra

2021-08-03 21:19:48.172

Cách lấy thời gian hiện tại trong C++

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1628025588

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Tue 03 Aug 21:19:48 2021

Cách lấy thời gian hiện tại trong Python

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Đầu ra

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Cách lấy thời gian hiện tại trong PHP

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PHP

<?php echo time(); ?>

Đầu ra

1628025588

Cách lấy thời gian hiện tại trong Javascript

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Đầu ra

Cách lấy thời gian hiện tại trong MySQL

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2021-08-03 21:19:48'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1628025588'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1628025588);

Output

2021-08-03 21:19:48
HÀNG ĐẦU