Nhãn thời gian hiện tại

Trang này hiển thị thời gian Unix hiện tại

Unix time stamp in: C++, C#, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Oracle, PostgresSQL, Snowflake, PowerShell, Unix time on Wikipedia.org


Những ngày gần đây

Ngày Thời gian Unix
Bây giờ1709032349
1 tiếng trước1709028749
2 giờ trước1709025149
3 giờ trước1709021549
6 giờ trước1709010749
12 giờ trước1708989149
1 ngày trước1708945949
2 ngày trước1708859549
3 ngày trước1708773149
1 tuần trước1708427549
2 tuần trước1707822749
3 tuần trước1707217949
4 tuần trước1706613149
1 tháng trước1706353949
2 tháng trước1703675549
3 tháng trước1701083549
6 tháng trước1693134749
9 tháng trước1685185949
1 năm trước1677496349
2 năm trước1645960349
3 năm trước1614424349
5 năm trước1551265949
10 năm trước1393499549

Những ngày sắp tới

Ngày Thời gian Unix
Bây giờ1709032349
Trong 1 giờ1709035949
Trong 2 giờ1709039549
Trong 3 giờ1709043149
Trong 6 giờ1709053949
Trong 12 giờ1709075549
Trong 1 ngày1709118749
Trong 2 ngày1709205149
Trong 3 ngày1709291549
Trong 1 tuần1709637149
Trong 2 tuần1710241949
Trong 3 tuần1710846749
Trong 4 tuần1711451549
Trong 1 tháng1711537949
Trong 2 tháng1714216349
Trong 3 tháng1716808349
Trong 6 tháng1724757149
Trong 9 tháng1732705949
Trong 1 năm1740654749
Trong 2 năm1772190749
Trong 3 năm1803726749
Trong 5 năm1866885149
Trong 10 năm2024651549

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Đầu ra

2024-02-27 11:12:29.183

Cách lấy thời gian hiện tại trong C++

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

Thực hiện

Current unix time is 1709032349

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

Thực hiện

Current local time and date: Tue 27 Feb 11:12:29 2024

Cách lấy thời gian hiện tại trong c#

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong c#

Lựa chọn 1

DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds()
1709032349

Lựa chọn 2

DateTimeOffset now = DateTimeOffset.Now;
long timestamp = now.ToUnixTimeMilliseconds();
1709032349184

Lựa chọn 3

DateTime currentDateUtc = DateTime.UtcNow.Date; string formattedDate = currentDate.ToString("yyyy-MM-dd")
2024-02-27

Cách lấy thời gian hiện tại trong Python

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Đầu ra

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Cách lấy thời gian hiện tại trong PHP

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PHP

<?php echo time(); ?>

Đầu ra

1709032349

Cách lấy thời gian hiện tại trong Javascript

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Đầu ra

Cách lấy thời gian hiện tại trong MySQL

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Lựa chọn 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2024-02-27 11:12:29'))

Lựa chọn 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1709032349'))

Lựa chọn 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1709032349);

Đầu ra

2024-02-27 11:12:29

Cách lấy thời gian hiện tại trong Oracle

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Oracle

Lựa chọn 1

SELECT SYSTIMESTAMP FROM DUAL;

Lựa chọn 2

SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM DUAL;

Cách lấy thời gian hiện tại trong PostgreSQL

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PostgreSQL

Lựa chọn 1

SELECT NOW();

Lựa chọn 2

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Cách lấy thời gian hiện tại trong Snowflake

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Snowflake

Lựa chọn 1

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Lựa chọn 2

SELECT NOW();

Cách lấy thời gian hiện tại trong PowerShell

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PowerShell

Lựa chọn 1

Get-Date
Tuesday, February 27, 2024 11:12:29

Lựa chọn 2

Get-Date DisplayHint Date
Tuesday, February 27, 2024

Lựa chọn 3

Get-Date -Format "dddd MM/dd/yyyy HH:mm K"
Tuesday 02/27/2024 04:12 -07:00

Lựa chọn 4

Get-Date -UnixTimeSeconds 1709032349
Tuesday, February 27, 2024 11:12:29 AM
HÀNG ĐẦU