Nhãn thời gian hiện tại

Trang này hiển thị thời gian Unix hiện tại

Unix time stamp in: C++, C#, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Oracle, PostgresSQL, Snowflake, PowerShell, Unix time on Wikipedia.org


Những ngày gần đây

Ngày Thời gian Unix
Bây giờ1686203602
1 tiếng trước1686200002
2 giờ trước1686196402
3 giờ trước1686192802
6 giờ trước1686182002
12 giờ trước1686160402
1 ngày trước1686117202
2 ngày trước1686030802
3 ngày trước1685944402
1 tuần trước1685598802
2 tuần trước1684994002
3 tuần trước1684389202
4 tuần trước1683784402
1 tháng trước1683525202
2 tháng trước1680933202
3 tháng trước1678254802
6 tháng trước1670478802
9 tháng trước1662616402
1 năm trước1654667602
2 năm trước1623131602
3 năm trước1591595602
5 năm trước1528437202
10 năm trước1370670802

Những ngày sắp tới

Ngày Thời gian Unix
Bây giờ1686203602
Trong 1 giờ1686207202
Trong 2 giờ1686210802
Trong 3 giờ1686214402
Trong 6 giờ1686225202
Trong 12 giờ1686246802
Trong 1 ngày1686290002
Trong 2 ngày1686376402
Trong 3 ngày1686462802
Trong 1 tuần1686808402
Trong 2 tuần1687413202
Trong 3 tuần1688018002
Trong 4 tuần1688622802
Trong 1 tháng1688795602
Trong 2 tháng1691474002
Trong 3 tháng1694152402
Trong 6 tháng1702014802
Trong 9 tháng1709877202
Trong 1 năm1717826002
Trong 2 năm1749362002
Trong 3 năm1780898002
Trong 5 năm1844056402
Trong 10 năm2001822802

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Đầu ra

2023-06-08 05:53:22.035

Cách lấy thời gian hiện tại trong C++

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

Thực hiện

Current unix time is 1686203602

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

Thực hiện

Current local time and date: Thu 08 Jun 05:53:22 2023

Cách lấy thời gian hiện tại trong c#

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong c#

Lựa chọn 1

DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds()
1686203602

Lựa chọn 2

DateTimeOffset now = DateTimeOffset.Now;
long timestamp = now.ToUnixTimeMilliseconds();
1686203602035

Lựa chọn 3

DateTime currentDateUtc = DateTime.UtcNow.Date; string formattedDate = currentDate.ToString("yyyy-MM-dd")
2023-06-08

Cách lấy thời gian hiện tại trong Python

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Đầu ra

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Cách lấy thời gian hiện tại trong PHP

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PHP

<?php echo time(); ?>

Đầu ra

1686203602

Cách lấy thời gian hiện tại trong Javascript

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Đầu ra

Cách lấy thời gian hiện tại trong MySQL

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Lựa chọn 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2023-06-08 05:53:22'))

Lựa chọn 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1686203602'))

Lựa chọn 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1686203602);

Đầu ra

2023-06-08 05:53:22

Cách lấy thời gian hiện tại trong Oracle

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Oracle

Lựa chọn 1

SELECT SYSTIMESTAMP FROM DUAL;

Lựa chọn 2

SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM DUAL;

Cách lấy thời gian hiện tại trong PostgreSQL

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PostgreSQL

Lựa chọn 1

SELECT NOW();

Lựa chọn 2

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Cách lấy thời gian hiện tại trong Snowflake

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Snowflake

Lựa chọn 1

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Lựa chọn 2

SELECT NOW();

Cách lấy thời gian hiện tại trong PowerShell

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PowerShell

Lựa chọn 1

Get-Date
Thursday, June 8, 2023 05:53:22

Lựa chọn 2

Get-Date DisplayHint Date
Thursday, June 8, 2023

Lựa chọn 3

Get-Date -Format "dddd MM/dd/yyyy HH:mm K"
Wednesday 06/07/2023 22:53 -07:00

Lựa chọn 4

Get-Date -UnixTimeSeconds 1686203602
Thursday, June 08, 2023 05:53:22 AM
HÀNG ĐẦU