Nhãn thời gian hiện tại

Trang này hiển thị thời gian Unix hiện tại

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Oracle, PostgresSQL, Snowflake, Unix time on Wikipedia.org


Những ngày gần đây

Ngày Thời gian Unix
Bây giờ1674808810
1 tiếng trước1674805210
2 giờ trước1674801610
3 giờ trước1674798010
6 giờ trước1674787210
12 giờ trước1674765610
1 ngày trước1674722410
2 ngày trước1674636010
3 ngày trước1674549610
1 tuần trước1674204010
2 tuần trước1673599210
3 tuần trước1672994410
4 tuần trước1672389610
1 tháng trước1672130410
2 tháng trước1669538410
3 tháng trước1666860010
6 tháng trước1658911210
9 tháng trước1651048810
1 năm trước1643272810
2 năm trước1611736810
3 năm trước1580114410
5 năm trước1517042410
10 năm trước1359276010

Những ngày sắp tới

Ngày Thời gian Unix
Bây giờ1674808810
Trong 1 giờ1674812410
Trong 2 giờ1674816010
Trong 3 giờ1674819610
Trong 6 giờ1674830410
Trong 12 giờ1674852010
Trong 1 ngày1674895210
Trong 2 ngày1674981610
Trong 3 ngày1675068010
Trong 1 tuần1675413610
Trong 2 tuần1676018410
Trong 3 tuần1676623210
Trong 4 tuần1677228010
Trong 1 tháng1677487210
Trong 2 tháng1679906410
Trong 3 tháng1682584810
Trong 6 tháng1690447210
Trong 9 tháng1698396010
Trong 1 năm1706344810
Trong 2 năm1737967210
Trong 3 năm1769503210
Trong 5 năm1832575210
Trong 10 năm1990428010

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Đầu ra

2023-01-27 08:40:10.440

Cách lấy thời gian hiện tại trong C++

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

Thực hiện

Current unix time is 1674808810

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

Thực hiện

Current local time and date: Fri 27 Jan 08:40:10 2023

Cách lấy thời gian hiện tại trong Python

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Đầu ra

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Cách lấy thời gian hiện tại trong PHP

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PHP

<?php echo time(); ?>

Đầu ra

1674808810

Cách lấy thời gian hiện tại trong Javascript

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Đầu ra

Cách lấy thời gian hiện tại trong MySQL

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Lựa chọn 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2023-01-27 08:40:10'))

Lựa chọn 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1674808810'))

Lựa chọn 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1674808810);

Output

2023-01-27 08:40:10

Cách lấy thời gian hiện tại trong Oracle

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Oracle

Lựa chọn 1

SELECT SYSTIMESTAMP FROM DUAL;

Lựa chọn 2

SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM DUAL;

Cách lấy thời gian hiện tại trong PostgreSQL

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PostgreSQL

Lựa chọn 1

SELECT NOW();

Lựa chọn 2

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Cách lấy thời gian hiện tại trong Snowflake

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Snowflake

Lựa chọn 1

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Lựa chọn 2

SELECT NOW();

HÀNG ĐẦU