Nhãn thời gian hiện tại

Trang này hiển thị thời gian Unix hiện tại

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Những ngày gần đây

Ngày Thời gian Unix
Now1653138397
1 hour ago1653134797
2 hours ago1653131197
3 hours ago1653127597
6 hours ago1653116797
12 hours ago1653095197
1 day ago1653051997
2 days ago1652965597
3 days ago1652879197
1 week ago1652533597
2 weeks ago1651928797
3 weeks ago1651323997
4 weeks ago1650719197
1 month ago1650546397
2 months ago1647867997
3 months ago1645448797
6 months ago1637499997
9 months ago1629551197
1 year ago1621602397
2 years ago1590066397
3 years ago1558443997
5 years ago1495371997
10 years ago1337605597

Những ngày sắp tới

Ngày Thời gian Unix
Now1653138397
In 1 hour1653141997
In 2 hours1653145597
In 3 hours1653149197
In 6 hours1653159997
In 12 hours1653181597
In 1 day1653224797
In 2 days1653311197
In 3 days1653397597
In 1 week1653743197
In 2 weeks1654347997
In 3 weeks1654952797
In 4 weeks1655557597
In 1 month1655816797
In 2 months1658408797
In 3 months1661087197
In 6 months1669035997
In 9 months1676984797
In 1 year1684674397
In 2 years1716296797
In 3 years1747832797
In 5 years1810904797
In 10 years1968757597

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Đầu ra

2022-05-21 13:06:37.055

Cách lấy thời gian hiện tại trong C++

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1653138397

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Sat 21 May 13:06:37 2022

Cách lấy thời gian hiện tại trong Python

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Đầu ra

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Cách lấy thời gian hiện tại trong PHP

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PHP

<?php echo time(); ?>

Đầu ra

1653138397

Cách lấy thời gian hiện tại trong Javascript

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Đầu ra

Cách lấy thời gian hiện tại trong MySQL

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2022-05-21 13:06:37'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1653138397'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1653138397);

Output

2022-05-21 13:06:37
HÀNG ĐẦU