Nhãn thời gian hiện tại

Trang này hiển thị thời gian Unix hiện tại

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Những ngày gần đây

Ngày Thời gian Unix
Now1611035999
1 hour ago1611032399
2 hours ago1611028799
3 hours ago1611025199
6 hours ago1611014399
12 hours ago1610992799
1 day ago1610949599
2 days ago1610863199
3 days ago1610776799
1 week ago1610431199
2 weeks ago1609826399
3 weeks ago1609221599
4 weeks ago1608616799
1 month ago1608357599
2 months ago1605765599
3 months ago1603087199
6 months ago1595138399
9 months ago1587275999
1 year ago1579413599
2 years ago1547877599
3 years ago1516341599
5 years ago1453183199
10 years ago1295416799

Những ngày sắp tới

Ngày Thời gian Unix
Now1611035999
In 1 hour1611039599
In 2 hours1611043199
In 3 hours1611046799
In 6 hours1611057599
In 12 hours1611079199
In 1 day1611122399
In 2 days1611208799
In 3 days1611295199
In 1 week1611640799
In 2 weeks1612245599
In 3 weeks1612850399
In 4 weeks1613455199
In 1 month1613714399
In 2 months1616133599
In 3 months1618811999
In 6 months1626674399
In 9 months1634623199
In 1 year1642571999
In 2 years1674107999
In 3 years1705643999
In 5 years1768802399
In 10 years1926568799

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Đầu ra

2021-01-19 05:59:59.350

Cách lấy thời gian hiện tại trong C++

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1611035999

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Tue 19 Jan 05:59:59 2021

Cách lấy thời gian hiện tại trong Python

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Đầu ra

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Cách lấy thời gian hiện tại trong PHP

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PHP

<?php echo time(); ?>

Đầu ra

1611035999

Cách lấy thời gian hiện tại trong Javascript

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Đầu ra

Cách lấy thời gian hiện tại trong MySQL

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2021-01-19 05:59:59'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1611035999'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1611035999);

Output

2021-01-19 05:59:59
HÀNG ĐẦU