Nhãn thời gian hiện tại

Trang này hiển thị thời gian Unix hiện tại

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Những ngày gần đây

Ngày Thời gian Unix
Now1635410492
1 hour ago1635406892
2 hours ago1635403292
3 hours ago1635399692
6 hours ago1635388892
12 hours ago1635367292
1 day ago1635324092
2 days ago1635237692
3 days ago1635151292
1 week ago1634805692
2 weeks ago1634200892
3 weeks ago1633596092
4 weeks ago1632991292
1 month ago1632818492
2 months ago1630140092
3 months ago1627461692
6 months ago1619599292
9 months ago1611823292
1 year ago1603874492
2 years ago1572252092
3 years ago1540716092
5 years ago1477644092
10 years ago1319791292

Những ngày sắp tới

Ngày Thời gian Unix
Now1635410492
In 1 hour1635414092
In 2 hours1635417692
In 3 hours1635421292
In 6 hours1635432092
In 12 hours1635453692
In 1 day1635496892
In 2 days1635583292
In 3 days1635669692
In 1 week1636015292
In 2 weeks1636620092
In 3 weeks1637224892
In 4 weeks1637829692
In 1 month1638088892
In 2 months1640680892
In 3 months1643359292
In 6 months1651135292
In 9 months1658997692
In 1 year1666946492
In 2 years1698482492
In 3 years1730104892
In 5 years1793176892
In 10 years1950943292

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Đầu ra

2021-10-28 08:41:32.005

Cách lấy thời gian hiện tại trong C++

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1635410492

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Thu 28 Oct 08:41:32 2021

Cách lấy thời gian hiện tại trong Python

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Đầu ra

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Cách lấy thời gian hiện tại trong PHP

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PHP

<?php echo time(); ?>

Đầu ra

1635410492

Cách lấy thời gian hiện tại trong Javascript

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Đầu ra

Cách lấy thời gian hiện tại trong MySQL

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2021-10-28 08:41:32'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1635410492'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1635410492);

Output

2021-10-28 08:41:32
HÀNG ĐẦU