Nhãn thời gian hiện tại

Trang này hiển thị thời gian Unix hiện tại

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Những ngày gần đây

Ngày Thời gian Unix
Now1664129841
1 hour ago1664126241
2 hours ago1664122641
3 hours ago1664119041
6 hours ago1664108241
12 hours ago1664086641
1 day ago1664043441
2 days ago1663957041
3 days ago1663870641
1 week ago1663525041
2 weeks ago1662920241
3 weeks ago1662315441
4 weeks ago1661710641
1 month ago1661451441
2 months ago1658773041
3 months ago1656181041
6 months ago1648232241
9 months ago1640456241
1 year ago1632593841
2 years ago1601057841
3 years ago1569435441
5 years ago1506363441
10 years ago1348597041

Những ngày sắp tới

Ngày Thời gian Unix
Now1664129841
In 1 hour1664133441
In 2 hours1664137041
In 3 hours1664140641
In 6 hours1664151441
In 12 hours1664173041
In 1 day1664216241
In 2 days1664302641
In 3 days1664389041
In 1 week1664734641
In 2 weeks1665339441
In 3 weeks1665944241
In 4 weeks1666549041
In 1 month1666721841
In 2 months1669400241
In 3 months1671992241
In 6 months1679768241
In 9 months1687717041
In 1 year1695665841
In 2 years1727288241
In 3 years1758824241
In 5 years1821896241
In 10 years1979749041

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Đầu ra

2022-09-25 18:17:21.830

Cách lấy thời gian hiện tại trong C++

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1664129841

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Sun 25 Sep 18:17:21 2022

Cách lấy thời gian hiện tại trong Python

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Đầu ra

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Cách lấy thời gian hiện tại trong PHP

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PHP

<?php echo time(); ?>

Đầu ra

1664129841

Cách lấy thời gian hiện tại trong Javascript

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Đầu ra

Cách lấy thời gian hiện tại trong MySQL

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2022-09-25 18:17:21'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1664129841'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1664129841);

Output

2022-09-25 18:17:21
HÀNG ĐẦU