Nhãn thời gian hiện tại

Trang này hiển thị thời gian Unix hiện tại

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Những ngày gần đây

Ngày Thời gian Unix
Now1618532361
1 hour ago1618528761
2 hours ago1618525161
3 hours ago1618521561
6 hours ago1618510761
12 hours ago1618489161
1 day ago1618445961
2 days ago1618359561
3 days ago1618273161
1 week ago1617927561
2 weeks ago1617322761
3 weeks ago1616717961
4 weeks ago1616113161
1 month ago1615853961
2 months ago1613434761
3 months ago1610756361
6 months ago1602807561
9 months ago1594858761
1 year ago1586996361
2 years ago1555373961
3 years ago1523837961
5 years ago1460765961
10 years ago1302913161

Những ngày sắp tới

Ngày Thời gian Unix
Now1618532361
In 1 hour1618535961
In 2 hours1618539561
In 3 hours1618543161
In 6 hours1618553961
In 12 hours1618575561
In 1 day1618618761
In 2 days1618705161
In 3 days1618791561
In 1 week1619137161
In 2 weeks1619741961
In 3 weeks1620346761
In 4 weeks1620951561
In 1 month1621124361
In 2 months1623802761
In 3 months1626394761
In 6 months1634343561
In 9 months1642292361
In 1 year1650068361
In 2 years1681604361
In 3 years1713226761
In 5 years1776298761
In 10 years1934065161

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Đầu ra

2021-04-16 00:19:21.708

Cách lấy thời gian hiện tại trong C++

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1618532361

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Fri 16 Apr 00:19:21 2021

Cách lấy thời gian hiện tại trong Python

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Đầu ra

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Cách lấy thời gian hiện tại trong PHP

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong PHP

<?php echo time(); ?>

Đầu ra

1618532361

Cách lấy thời gian hiện tại trong Javascript

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Đầu ra

Cách lấy thời gian hiện tại trong MySQL

Đây là một ví dụ về cách bạn có thể nhận được thời gian hiện tại trong MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2021-04-16 00:19:21'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1618532361'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1618532361);

Output

2021-04-16 00:19:21
HÀNG ĐẦU