Công cụ đếm từ

0 Từ 0 Ký tự

0 Ký tự
0 Ký tự (không có dấu cách)
0 Từ
0 Câu
0 Đoạn văn
0 Trang 1800 ký tự
0 Dòng
0 Thời gian đọcDựa trên tốc độ đọc trung bình là 200 từ mỗi phút
0 Thời gian nói Dựa trên tốc độ nói trung bình là 130 từ mỗi phút
Xoá   Sao chép vào clipboard


HÀNG ĐẦU