genzyeudunghaysai.wixsite.com Vérificateur de densité de mots-clés


https://genzyeudunghaysai.wixsite.com/2023/post/genz-nghĩ-gì-về-mối-quan-hệ-trên-tình-bạn-dưới-tình-yêu?mibextid=Zxz2cZ

NOMBRE DE MOTS

345

PHRASE CLÉ DE TROIS MOTS

Mot-clé Fréquence Densité
mối quan hệ1311.30%
tình tình yêu65.22%
quan hệ tình65.22%
hệ tình tình54.35%
quan hệ khiến21.74%
hệ hai thích10.87%
đánh mất tình10.87%
thích đánh mất10.87%
hai thích đánh10.87%
quan hệ hai10.87%

PHRASE CLÉ DE DEUX MOTS

Mot-clé Fréquence Densité
quan hệ137.54%
mối quan137.54%
tình yêu105.80%
tình tình74.06%
hệ tình63.48%
trang web31.74%
chẳng thể31.74%
xác định21.16%
dõi chúng21.16%
khó hiểu21.16%

PHRASES D'UN MOT

Mot-clé Fréquence Densité
tình205.80%
quan164.64%
hệ154.35%
yêu133.77%
mới133.77%
the72.03%
genz41.16%
thích41.16%
hai41.16%
hiểu41.16%

This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.

The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.

Heading H1

dưới tình yêu
trên tình bạn
genz nghĩ gì về mối quan hệ

Heading H2

dưới tình yêulà gì
vậy mối quan hệ trên tình bạn
liên hệ
mối quan hệ phức tạp này có thể xếp vào một trong các loại sau

Heading H3

Heading H4

Heading H5

Heading H6

TOP