www.vietcombank.com.vn Keyword Density Checker

Keyword Density Checker

https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/KHCN/Lien-he-va-Ho-tro/Lien-he-Cham-soc-khach-hang

WORDS COUNT

983

THREE WORDS KEYPHRASE

Keyword Frequency Density
thông tin tố82.44%
tin tố giác82.44%
sản phẩm dịch61.83%
phẩm dịch vụ61.83%
vi gian lận61.83%
hành vi gian61.83%
cung cấp thông61.83%
vui lòng nhập61.83%
cấp thông tin61.83%
hàng điện tử41.22%

TWO WORDS KEYPHRASE

Keyword Frequency Density
tố giác234.68%
thông tin224.48%
ngân hàng193.87%
khách hàng183.66%
gian lận102.03%
hành vi102.03%
dịch vụ102.03%
tin tố81.63%
quy định81.63%
thực hiện71.42%

ONE WORD PHRASES

Keyword Frequency Density
hàng373.76%
tin242.44%
thông242.44%
to232.34%
giác232.34%
vietcombank202.03%
ngân191.93%
khách181.83%
dich161.63%
vi151.53%

This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.

The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.

Heading H1

liên hệ

Heading H2

Heading H3

thông tin cá nhân
yêu cầu hỗ trợ/phản hồi

Heading H4

Heading H5

tìm kiếm
loại hình tổ chức

Heading H6

Keyword Density Checker
TOP